தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo
Title
The Legal Metrology Act 2009 Read More
Strikes and Lockouts Read More
Disputes Read More
Claim Petition under The Workmen Compensation Act, 1923 Read More
Claims under The Payment of wages Act, 1936 Read More
Claim Petition under The Minimum Wages Act, 1948 Read More
Claim Petition under the Tamil Nadu Payment of Subsistence Allowance Act ,1981 Read More
Claim Petition under the Payment of Gratuity Act, 1972 Read More
Appeals under the Tamil Nadu Shops and Establishment Act, 1947 Read More
Appeal under the Payment of Gratuity Act, 1972 Read More
Appeals under the Tamil Nadu Payment of Subsistence Allowance Act ,1981 Read More
Inter State Migrant Workmen (Regulation of Emploment and Conditions of Service Act ),1979 Read More
Top