தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo
The Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 download
Bonded Labour System Act, 1976- Bare Act download
Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourers download
Central Sector Scheme for Rehabilitation of Labourers 2016 With Modification download
State Action plan for Release, Rescue and Rehabilitation of Bonded Labour - G.O(Ms) No.163 download
Amendment Issued to Stat eAction Plan of Release, Rescue and Rehabilitation of Bonded Labour(G.O.(Ms) No.17 download
Top