தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo

Under the Constitution of India, Labour is the subject in the concurrent list where both the Central and State Governments are competent to enact legislation subject to certain matters being reserved for the centre.

LABOUR JURISDICTION : CONSTITUTIONAL PROVISION

Union List Concurrent List
Item No:35- Regulation of Labour and safety in mines and oil fields. Item No:22- Trade Unions, Industrial and Labour disputes.
Item No:61- Industrial disputes concerning Union Employees. Item No:23- Social Security and Social Insurance, Employment and unemployment.
  Item No:24- Welfare of Labour, including condition of work, provident funds, employees liability, workman compensation, invalidity and old age pension and maternity Benefits.
Top