தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo

Welfare Schemes

  • Tamil Nadu Government have initiated various measures towards alleviating poverty among the families of child labour

  • With the view to extend the benefits provided under the various welfare schemes of the unorganised workers welfare boards to the eligible child labour families also, all the subordinate officers of the Labour Department have been requested to enroll the parents of child labour as members in the various Boards.

  • All the District Collectors were advised to give preference to the families of the child labour in the poverty alleviation programmes and schemes

Top