தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo

Details Of Construction Workers Registered, No of Beneficiaries and Amount sanctioned - From 1995 to 31.12.2018

Sl.No. Details From 13.05.2006 to 15.05.2011 From 16.05.2011 to 31.12.2018 From 1995 to 31.12.2018
1 No. of workers Registered 10,11,184 8,17,401 29,17,377
2 No. of Beneficiaries 3,46,045 12,07,183 16,23,588
3 Amount Sanctioned Rs. 100,66,47,710 Rs. 462,54,64,147 Rs. 588,13,08,581
Top