தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo

The applicant's son or daughter passed 10th standard, is eligible for Rs. 1,000/- and if they passed +2, Rs.1,500/- will be given as assistance.

(For the girl children only) In order to encourage the girl students, who mostly drop out from schools, the Government has introduced this scheme for the daughters of the registered construction workers, who study 10th std, +1 and +2 with an assistance of Rs.1,000 /- Rs.1,500 /- for each year.

Top