தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo

This scheme applies to all registered construction workers. The Board insures all the registered construction workers with the Insurance company for death, disablement due to accident with the sum specified by the Insurance Company and shall pay the premium towards such insurance.

(a) (i) Death
(ii) Death occurred in course of employment at site
Rs. 1,00,000
Rs. 5,00,000
(b) Loss or actual physical separation of or total and irrecoverable loss of use of:-
(i) both hands or
(ii) both feet or
(iii) one hand and one foot or
(iv) total and irrecoverable loss of sight in both eye
Rs. 1,00,000
(c) Loss or actual physical separation of, or total and irrecoverable loss of use of:-
(i) one hand ; or
(ii) one foot ; or
(iii) total and irrecoverable loss of sight of one eye
Rs. 50,000
(d) Permanent total disablement from injuries other than those specified in items in (b) and ( c) above Rs.25,000
(e) Permanent partial disablement At the rate specified in the corresponding entry in column ( 2 ) of schedule -III
( Clause 11 (1) (2) (3) of T.N.C.W.W. Scheme, 1994)
Top