தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo

Every registered manual worker who has completed 60 years of age is eligible for pension. Provided that a manual worker who has not completed 60 years of age, but registered with the Board is also eligible for pension, if he has become disabled due to sickness and incapacitated from normal work. The monthly pension enhanced to Rs. 1000/- vide G.O No 421 (Labour & Employment (I2) Department) dated 27.12.2013.

Family Pension

Every registered manual worker who is in receipt of pension dies, the spouse of such manual worker is eligible for family pension of Rs. 400/- per month.

Top