தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo
INTER STATE MIGRANT WORKMEN (REGULATION OF EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE ACT ) 1979 PARTICULARS FOR THE PERIOD FROM 2006 TO 2022
TAMIL NADU- LABOUR DEPARTMENT
Year No. of Regn Cert. Issued No. of License Issued No. of Migrant Labour covered No. of Contractors covered No.of Prose cutions dis posed No.of Inspections made Regn Fee collected License fee Collected Fine Amount Awarded
2006-2007 28 21 3594 - 10 26 14050 2966 4500
2007-2008 84 96 13891 - 27 189 34650 8820 33100
2008-2009 105 34 10492 - 27 89 38805 3210 37000
2009-2010 65 114 12961 - 21 107 19410 7940 47000
2010-2011 109 121 13391 129 - 71 53960 8305 -
2011-2012 79 231 15983 114 - 112 26259 14978 -
2012-2013 215 229 14592 305 - 435 73005 14078 -
2013-2014 260 408 33984 561 1 439 78540 38700 2000
2014-2015 201 292 24486 678 2 1401 203575 172730 10000
2015-2016 93 110 3250 44 1 502 484000 501540 3500
2016-2017 149 171 22499 272 - 205 977500 1086455 -
2017-2018 157 13 850 194 - 117 100000 69735 -
2018-2019 6 10 520 29 - 123 24000 43750 -
2019-2020 10 8 342 13 - 52 16500 35000 -
2020-2021 8 - 880 10 - 7 47500 10625 -
2021-2022 11 4 1137 21 - 32 80000 23750 -
Top