தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo
THE LEGAL METROLOGY ACT 2009 AND PACKAGED COMMODITIES RULES, 2011
STASTICAL REPORT FOR THE PERIOD FROM 2011-2012 TO 2021-2022
Details Legal Metrology Act, 2009 LM(PC) Rules, 2011
Inspections Cases Compounded Compounding Fees Inspections Cases Compounded Compounding Fees
2011-12 338132 8750 6358261 161220 3531 3505280
2012-13 377976 10168 11532125 154957 3164 8694725
2013-14 371930 11828 12266600 156863 2880 8135600
2014-15 338463 13326 12093980 142145 4105 8950670
2015-16 343794 15332 12594400 144519 3668 9666600
2016- 17 312282 12433 10343250 120451 3566 7570500
2017-18 344233 12231 9966600 129971 2310 5828150
2018-19 351050 14061 13100000 130389 3182 9381000
2019-20 161159 9912 8841000 55413 2223 9239000
2020-21 43027 2927 3795000 10870 936 5250000
2021-22 41587 3407 4189750 15630 994 5013000
Top