தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo
Contents
The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 Read More
The Employees Compensation Act, 1923 Read More
The Payment of Wages Act, 1936 Read More
Industrial Relations Read More
The Payment of Bonus Act,1965 Read More
The Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of service and Miscellaneous Provisions )Act,1955 Read More
The Minimum Wages Act, 1948 Read More
The Tamilnadu Payment Of Subsistence Allowance Act, 1981 Read More
The Plantations Labour Act ,1951 Read More
The Tamilnadu Shops And Establishments Act, 1947 Read More
The Tamilnadu Industrial Establishments (National And Festival Holidays) Act,1958 Read More
The Equal Remuneration Act, 1976 Read More
Industrial Employment ( Standing Order ) Act, 1946 Read More
Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act,1979 Read More
The Maternity Benefits Act, 1961 Read More
The Motor Transport Workers Act, 1961 Read More
The Payment of Gratuity Act, 1972 Read More
The Child Labour (Prohibition And Regulation) Act, 1986 Read More
The Working Journalist and Other Newspaper Employees Act, 1955 Read More
The Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 Read More
Sales Promotion Employee (Condition Of Service) Act,1976 Read More
The Beedi and Cigar Workers (Condition of Employment) Act,1966 Read More
The Tamilnadu Shops And Establishments Act, 1947 (Amendment) Read More
The Tamil Nadu Catering Establishments Act, 1958 Read More
The Trade Unions Act, 1926 Read More
Top