தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo

Beedi And Cigar Workers (Conditions Of Employment) Act 1966

The Act provides for the welfare of workers in beedi and cigar establishments and to regulate the conditions of their work and for matters connected therewith.
This Act provides for the regulation of contract system of work, licensing of beedi and cigar industrial premises and matters like health, hours of work, spread over, rest periods, overtime, annual leave with pay, distribution of raw materials and matters connected with non-employment and issue of quality of tendu leaves.

Top