தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo

Child Labour (Prohibition And Regulation) Act 1986

Definition of a Child:

Child means a person who has not completed his fourteenth year of age.

Penalties:

Whoever employs any child or permits any child to work in contravention of the provisions of Section 3 shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to one year or with fine which shalll not be less than ten thousand rupees but which may extend to twenty thousand rupees or with both.

Top