தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo

The Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946

This Act has been enacted to require employers in Industrial Establishments to define with precision the conditions of employment under them and to make the said conditions known to workmen. The three Zonal Joint Commissioners of Labour have been notified as Certifying Officers under this Act.
As per the State Government Notification, vide G.O. Ms. No. 2272, Labour, Dated. 11.11.1986, this Act applies to every Industrial Establishment in which 20 or more workers are employed. According to the Act, employers have to get their standing orders certified. In respect of the Industrial Establishments for which Standing Orders have not been got certified, the Model Standing Orders prescribed in the Act will apply till it is certified by the Certifying Officer.

Top