தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo

Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act 1979.

It applies to every establishment in which five or more Inter-State Migrant workman (whether or not in addition to other workmen) are employed or who were employed on any day of the preceding twelve months and to every contractor who employs or who employed five or more Inter-State Migrant workmen (whether or not in addition to other workmen) on any day of the preceding twelve months.

Top