தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo

The Maternity Benefit Act, 1961

This Act provides for the regulation of the employment of women in certain establishments for certain periods before and after child birth and to provide for maternity benefit and certain other benefits.
It provides for 12 weeks leave for child birth, one month medical leave on medical certificate, 6 weeks leave for miscarriage. This Act also provides for the payment of medical bonus of Rs. 250/- if no pre-natal confinement and postnatal care is provided by the employer free of cost. The Inspectors of Labour, Inspectresses of Labour, Inspectors of Plantations, Deputy Inspectors of Labour and Assistant Inspectors of Labour are notified as 'Inspectors' under the Act.

Top