தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo

The Sales Promotion Employees (Conditions Of Service) Act 1976.

This Act is enacted to regulate certain service conditions of sales promotion employees in certain establishments. It applies to every establishment engaged in pharmaceutical industry or a notified industry under Section 3 of the Act. Inspectors of Labour, Deputy Inspectors of Labour and Assistant Inspectors of Labour are notified as ‘Inspectors’ under the Act.

Top