தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo

Standards Of Weights And Measures (Packaged Commodities) Rules, 1977.

It applies to commodities in the packaged form which are sold, distributed or delivered or for delivery or stored for sale and to check the packaged commodities at manufacturer's packer's and dealers premises for correctness in order to protect in the interest of consumers.

Top