தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo

The Trade UnionsAct, 1926

This Act provides for the registration of Trade Unions and in certain respects to define the law relating to Registered Trade Unions.
This Act provides elaborate provisions for registration of Trade Unions and cancellation thereof and deals with the rights, liabilities and immunities of Trade Union. This Act also provides for creation and utilisation of general fund and political fund. However, there is no provision in the Act to grant recognition for a Trade Union. In Tamil Nadu, the Code of Discipline, 1958 provides the procedure for recognition of Trade Union.
According to the provisions of this Act, No Trade Union of workmen shall be registered unless atleast 10% or one hundred of the workmen whichever is less engaged or employed in the Establishment or Industry.
The Regional Deputy Commissioners of Labour are functioning as Registrar of Trade Unions.

Top