தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo

The Working Journalists And Other Newspaper Employees (Conditions Of Service And Miscellaneous Provisions) Act, 1955 .

This Act has been passed to regulate the conditions of service of working Journalists and other persons employed in Newspaper Establishments. The provisions of this Act are enforced by the Inspectors of Labour and by the Public Relations Officer attached to the Office of the Commissioner of Labour.

Top