தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo

The Tamil Nadu Manual Workers (Regulation Of Employment And Conditions of Work) Act 1982.

This Act is enacted for regulating the employment of manual workers employed in certain employment’s and the conditions of their work and security of their employment’s and for certain other matters connected therewith. The Schedule to this enactment contains 67 employments. The Government have formed 11 Welfare Boards for the workers in the unorganised sector under Section 6 of the Act.


Top