தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo

Statutory Board

Minimum Wages State Advisory Board Download
Plantation Labour Housing Advisory Board Download
Contract Labour State Advisory Board Download
Equal Remuneration Act Advisory Board Download
State Beedi Workers fund Advisory Board Download

Non-Statutory Board

State Labour Advisory Board Download
Good Industrial Relations Award Committee Download
State Evaluation and Implementation Committee Download
Plantation Labour Advisory Board Download
Top