தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo

HOLIDAY HOMES

In order to enable the workers to stay with their family, Holiday Homes have been constructed by the Tamil Nadu Labour Welfare Board at Mamallapuram, Valparai and Courtallam.

  • A Holiday Home named "Jawaharlal Nehru Illam" is functioning at Mammalapuram for the benefit of the Workers and their families. Forty Four Beds are provided therein.
  • A Holiday Home named "Singaravelar Illam" is functioning at Valparai for the benefit of the Workers and their families. Thirty Beds are provided therein.
  • A Holiday Home named Thiru-vi-ka Illam is functioning at courtallam for the benefit of the Workers and their families. Ninety Three beds are provided therein.

Rent for Rest Houses per day per person
Sl.No Place For Labour For Public
Double Bed Dormitory Double Bed Dormitory
1 Mamallapuram 70/- 40/- 375/- 190/-
2 Valparai 80/- 40/- 250/- 190/-
3 Courtalam
(a) Ordinary Days
60/- 40/- 250/- 125/-

(b) Season Days
70/- 60/- 375/- 190/-

JEEVA ILLAM, CHENNAI

A stay home exclusively for Workers representatives, who come to Chennai from various places for conciliation and conducting cases on behalf of the workers. Totally Sixty two beds are provided therein.


Rent For Jeeva Illam Per Day Per Person
For Trade Union Leaders only Double Bed Room (Rs.) Dormitory (Rs.)
80/- 50/-
Top