தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo
Subject
Links
THE PLANTATIONS LABOUR ACT, 1951 Download
Go.No Subject
Links
G.O.(D)No.79
Dated:01.04.1991
Labour - Tamil Nadu Plantation Labour Rules, 1955 - Housing Scheme - Standards and specification of houses for plantation workers - Revised Plan - approved. Download Rtf
G.O.(D)No.327
Dated:19-04-2002
Plantation Labour Act, 1951 and Tamil Nadu Plantations Labour Rules, 1955 - Plantations Labour Housing Advisory Board - Reconstituted. Download Rtf
G.O.(D)No.349
Dated:30.04.2002.
Plantation Labour Act, 1951 and Tamil Nadu Plantation Labour Rules, 1955 - Reconstitution of Plantation Labour Advisory Committee - orders - issued. Download Rtf
G.O.(D)No.1107
Dated:30.04.1980.
Labour – Industrial Disputes Act, 1947 – Rayon, Nylon and other Sunthetic Fibre Industries - Declaration as Public utility services Industrial Disputes Act, 1947 – Extension of period – Notified. Download Rtf
G.O.Ms.No.2546
Dated:26.11.1987..
Tamil Nadu Catering Establishments Act 1958 and Rules 1959 - Enhancement of Rates of Fees - Order Issued. Download Rtf
Showing 11 to 20 of 91 entries
Top