தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்
logo

Doing quality Inspections under various Labour Laws, ensures welfare of the workers and decent working conditions which leads to improved livelihood of workers and also to ensure Tamil Nadu a child labor free State.

Top