தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo
The Beedi & Cigar workers [Conditions of Employment] Act, 1966 Download
The Tamil Nadu Shops & Establishments Act, 1947 Download
The Motor Transport Workers Act, 1961 Download
The Tamil Nadu Catering Establishments Act, 1958 Download
Top