தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo
FORMATION OF BOARDS GOS

(i) Board Formations 1999 to 2001 (ii) De- Marder of boards (iii) Merger of boards
(iv) Boards Formation 2006 to 2011 (v) Recontitution of Boards 2010 (vi) Recontitution of Boards 2007
ADVISORY COMMITTEE
SOCIAL SECURITY WELFARE SCHEME
COMPUTERIZATION OF WELFARE BOARDS
AMENDMENT
(i) 2014-2015
(ii) 2010-2011
REGISTRATION & RENEWAL

(i) Administration (ii) Announcements

2014-2015 2012-2013 2010-2011 2008-2009 2007-2008 2006-2007
SOURCES OF FUND

(i) Board Chairmen (iii) 2015 to 2016 (iv) 2014 to 2015 (v) 2013 to 2014 (vi) 2012 to 2013 (vii) 2011 to 2012 (viii) 2010 to 2011 (viii) 2009 to 2010 (viii) 2008 to 2009 (viii) 2007 to 2008 (ix) 2006 to 2007 (x) 2000 to 2001 (xi) 1999 to 2000
Top