தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo

Details Of Tamilnadu Manual Workers Social Security and other 15 Welfare boards Registered, No of Beneficiaries and Amount sanctioned - From 1999 to 31.12.2018

Sl.No. Details From 13.05.2006 to 15.05.2011 From 16.05.2011 to 31.12.2018 From 1999 to 31.12.2018
1 No. of workers Registered 23,00,042 12,30,491 42,95,134
2 No. of Beneficiaries 9,08,832 21,07,765 30,81,416
3 Amount Sanctioned Rs.218,50,93,940 Rs.578,72,21,697 Rs.810,74,46,581
Top