தொலை நோக்கு பார்வை
தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் மற்றும்
தொழிலாளி நலம் பாதுகாத்தல்

Bonded Labour Helpline Number - 1800 4252 650
Child Helpline Number - 1098

logo

Minimum Wages Act,1948

Minimum Wages Act, 1948 is a landmark enactment, ensuring payment of minimum wages to workmen including those who are working in unorganised sector, where labour is vulnerable to exploitation due to illiteracy and having no effective bargaining power. The Act enables the Government to fix minimum rates of wages in respect of scheduled employments. The Government can fix\revise minimum rate of wages by following Committee method or Notification Method, as the case may be.

Top